Tác giả: Phong Hỏa Hí Chư Hầu

Tên tiếng hán: 烽火戏诸侯